Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Przegląd Pedagogiczny

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Menu

  • Sociální pedagogika
  • Forum Pedagogiczne
  • Blog Profesora Śliwerskiego

W najnowszym numerze

I. Studia i rozprawy

Michał Głażewski: Kategoria wolności w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

Andrzej Olubiński: Podmiotowa aktywność własna jako szansa samorealizacji i rozwoju (w świetle założeń edukacji humanistycznej i krytycznej)

Kazimierz Czerwiński: Aksjologiczne konteksty słabości sfery publicznej

Joanna Anioł: Emocje i edutainment, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

Magdalena Kolber: Wirtualna koncepcja człowieka sukcesu – codzienność – rzeczywistość szkolna

Emilia Mazurek: (Nie)Zaufanie społeczne względem samodzielności edukacyjnej rodziców w homeschoolingu

II. Z badań

Małgorzata Mikut: Z jakich źródeł wiedzy korzysta student pedagogiki?

Joanna Nowak: „Zanim rozpocznie się szkoła…” – wyobrażenia studentów wczesnej edukacji o pracy nauczyciela – wychowawcy uczniów pierwszej klasy

Maria Deptuła: Co uczniowie klas IV, V i VI chcieliby zmienić w swojej klasie – relacja z badań

Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska: Wartości w organizacji szkolnej z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych

Jolanta Nowak: Szkoła jako projekt obywatelsko-edukacyjny

Jowita Gromysz: Igrzyska emocji. Literackie obrazy wartości i emocji

Liliana Kołodziejczak: Emocje dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Kaja Koronkiewicz: Emocje doświadczane przez pacjentów i ich rodziny w interakcjach z lekarzami. Analizy wypowiedzi użytkowników forów internetowych dotyczących raka piersi

Emilia Mazurek: Rak piersi i emocje. Małżonkowie wobec decyzji o rekonstrukcji piersi u żony

III. Dyskusje i polemiki

Zbyszko Melosik: Wskaźnikowanie człowieka i rzeczywistości jako forma sprawowania władzy

Paweł Piotrowski: Psucie nauki dla początkujących, czyli jeszcze jedna wersja prawa Kopernika-Greshama

IV. Debiuty naukowe

Iwona Rambowicz: Style uczenia się uczniów w klasach I – III

V. Recenzje

Andrzej Ryk (2015). W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, ss. 107 (rec. Sebastian Taboł)

Barbara Kowalewska (2015). O antropozofii Rudolfa Steinera. Moje ścieżki między Amsterdamem, Samotraką, Chartres a Warszawą. Kraków: Universitas, ss. 426 (rec. Katarzyna Cieplińska)

Renata Michalak (2014). Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 359 (rec. Małgorzata Tyszkowska)

VI. Varia

Bogusław Śliwerski: Kryzys oświatowej demokracji w świetle makropolitycznych badań pedagogicznych

O Autorach

 

Dla Autorów i Recenzentów

Aktualności